در این مقاله سعی داریم 8 استراتژی نگهداشت مشتری ها برای موبایل اپ را بیان کنیم که مشتریان مجاب شوند
در این مقاله سعی میشود راهکارهای عملی برای عبور از بحران کرونا برای کسب و کارها و مشاغل به همراه