ماشین‌هایی که با هوش انسان شبیه‌سازی شده‌اند و به طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار گرفته