در این مقاله به کانال های بازاریابی برای جذب مشتری و فروش بیشتر به همراه نگه داشت این مشتریان، پس از