اسپوتیفای خیلی پیشتر از ارائه محصولش در سال 2011 در آمریکا، توانسته بود جای پای خود را در اروپا مستح