سرمایه گذاری خطر پذیر علارغم هیجاناتی که داره یک کسب و کاره پر ریسک تلقی میشه که توی اون تعدادی کمی
روش های جذب مشتری به صورت آنلاین برای کسب و کارهایی که در فضای دیجیتال فعالیت دارند، مهم است
تاکتیکها و چنلهایی که برای رشد کسب و کار استفاده میکردیم که تا دیروز کار کردند احتمالا امروز کار نمی