ابزار هک رشد

ابزار هک رشد تکنیک های به کار گرفته شده در فرایند رشد هر کسب وکاری را شامل می شود این تکنیک ها به دو دسته کلی آفلاین و آنلاین تقسیم بندی می شود . همانگونه که مشخص است تکنیک های آنلاین همه ی روش هایی را شامل میشود که بر بستر وب طراحی شده انددر حالیکه تکنیک های آفلاین بیرون از فضای وب و شبکه های اجتماعی قراردارند . با وجودی که در هر تمرین رشدی تکنیک ها و روش ها بصورت ترکیبی از شیوه های آفلاین و آنلاین به کار می رود اما تقسیم بندی ابزار هک رشد به آفلاین و آنلاین کمک می کند تا در فرایند ایده پردازی بتوان ضمن جدا سازی شیوه ها نحوه ترکیب کردن احتمالی آنها را نیز دریافت.