اگر به دنبال آشنایی با مفهوم بیزینس پلن (مدل کسب و کار) و چگونگی نوشتن آن هستید، مطالعه این مطلب از
برای هر استارتاپی، استراتژی جذب کاربر باید یک قسمت اصلی و کلیدی از طرح تجاری (بیزنس پلن) باشد. یک اس
در این مقاله به کانال های بازاریابی برای جذب مشتری و فروش بیشتر به همراه نگه داشت این مشتریان، پس از