اهرم‌ های هک رشد

منظور از اهرم‌ های هک رشد زمینه های تمرکزی است که معمولا تیم های رشد در پیش میگیرند . بسته به نیاز کسب وکار، گاها مسئله ی فرا روی آن کسب و کار طیف مشخصی از یافتن و جذب مشتری تا درگیر سازی و نگه داشتن مشتری را شامل میشود اهرم‌ های هک رشد تقسیم بندیهای متفاوتی دارد که معروف ترین آن مدل AARRR میباشد که مخفف اهرم های 5 گانه : جذب مشتری، فعال کردن مشتری، نگه داشت مشتری، معرفی مشتری و درآمد از مشتری می باشد تقسیم بندی دیگری اهرم‌های هک رشد معرفی مشتری را جزئی از جذب مشتری میداند. به همین دلیل تعداد اهرم ها به جای 5 به 4 تقلیل میابد. این تقسیم بندی همچنین کمک میکند که ایده های متناظر با هر اهرم را بتوان جداگانه جستجو کرد البته نباید از نظر دور داشت که برخی از ایده ها هم زمان با چند اهرم رشد در ارتباط هستند