فعال‌کردن مشتری

فعال کردن مشتری (activation) طبق تعریف انجام واکنش های مطلوب ما از طرف مشتری در جریان سفر مشتری در محصول ماست، به عبارت بهتر بعد از جذب مشتری هر اکشنی که مشتری در محصول ما و به سمت جایی که مد نظر ماست بر می دارد در حیطه ی این اهرم رشد قرار می گیرد . بسیاری از ایده های فعال کردن مشتری به حوزه بهینه سازی نرخ های تبدیل (Conversion Rate Optimization) تبدیل بر می گردد و همواره قدم اول تعیین فانل مشتری و بررسی نرخ های تبدیل هر قدمی است که مشتری در این فانل بر میدارد. برای درک بهتره این اهرم رشد می توان ظرف آبی را در نظر گرفت که دارای سوراخ هایی است تا زمانی که این سوراخ ها گرفته نشوند هر چه آب در سطل بریزیم (جذب مشتری ) در نهایت آن را از دست خواهیم داد، اما فعال سازی کمک میکند این گونه سوراخ ها در فانل مشتری کمتر شود .
چگونه می‌توانیم مشتریان را حفظ کنیم و چگونه باید عمل کرد که مشتریان برند، ما را به دیگران توصیه کنند
برای فعالسازی (Activation) بلندمدت مشتری باید تمام فیچرهای محصولمون فعال بشه و تنها در اون صورته که