صنایع

صنایع را میتوان از نظر ماهیت کسب و کار به  دو دسته کلی آنلاین و آفلاین تقسیم کرد، صنایع آنلاین آن دسته از کسب و کارهایی را شامل می شود که از ابزارهای تکنولوژیک و فضای اینترنت بهره برده و بدون آن ها امکان فعالیت ندارند اما صنایع آفلاین کسب و کارهایی را شامل می شود که بطور سنتی بدون نیاز به فضای اینترنت سال ها فعالیت داشته اند . هدف از این بخش، تقسیم بندی تجربه های رشد در هر یک از این صنایع و اندازه گیری مقیاس تاثیر پذیری روش های هک رشد در هر یک از آنها میباشد از انجایی که متخصصان رشد و یا علاقمندان به هک رشد ممکن است نیاز به ایده های رشد در هر یک از این صنایع به صورت جداگانه داشته باشند این تقسیم بندی کمک می کند تا سریعتر مطالب مرتبط با هر یک از این صنایع را بازیابی نمایند. برای مثال اروش های  هک رشد در شرکت های تکنولوژیک نظیر آمازون بسیار متفاوت از روش های به کار گرفته شده در جنرال الکتریک است با توجه به ماهیت هر کدام از این کسب و کارها روش های رشد پیشنهادی و حتی محتواهای مرتبط متفاوت است و از این رو در دو طبقه مختلف تقسیم بندی میشود البته نباید از نظر دور داشت که هدف هک رشد در هر دو صنعت یکی ست اما روش های ایده پردازی، پیاده سازی و اجرا ممکن است متفاوت باشد