در این مقاله سعی داریم 8 استراتژی نگهداشت مشتری ها برای موبایل اپ را بیان کنیم که مشتریان مجاب شوند