در این مقاله سعی میشود راهکارهای عملی برای عبور از بحران کرونا برای کسب و کارها و مشاغل به همراه