نمی توان نقش اسپوتیفای و سرویس های دیگر نظیر آن را در متحول سازی نحوه گوش دادن به موسیقی انکار کرد.